Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Lost ability to upload email connection after latest upgrade

I've just downloaded the latest Firefox version and it won't load my Cornell email - adfs.ad.cornell.edu. I'm using a Macbook Pro. I can download the website on my iPhone… (xem thêm)

I've just downloaded the latest Firefox version and it won't load my Cornell email - adfs.ad.cornell.edu. I'm using a Macbook Pro. I can download the website on my iPhone.How do I get my email back?

Được hỏi bởi Mary Beth 11 tháng trước

Được trả lời bởi Mary Beth 11 tháng trước