Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

The download page for the 64bit version of Firefox for Windows 10 gives the error SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG in Firefox v 65.0 32 bit.

I'm using the 32 bit version of Firefox on a 64 bit ASUS Windows 10 laptop and there is no Flash plug-in. I thought to try switching to the 64 bit version, but I get the … (xem thêm)

I'm using the 32 bit version of Firefox on a 64 bit ASUS Windows 10 laptop and there is no Flash plug-in. I thought to try switching to the 64 bit version, but I get the above Network Protocol error message when trying to open the page https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/65.0.1/win64/en-US/Firefox Setup 65.0.1.exe

Thanks

Đã được hỏi bởi IsobelUK 2 năm trước

Đã được trả lời bởi IsobelUK 2 năm trước