Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

When pasting into AOL mail from a MSWord document, included with the paste is the source information about the copy. How do I turn this off?

I'm on a MacBook Pro6.2 running OS X (10.6.8) I use AOL in Foxfire 42.0 Mozilla Foxfire with AOL toolbar aol 2.2. When I copy and paste from a MSword document I also get… (xem thêm)

I'm on a MacBook Pro6.2 running OS X (10.6.8) I use AOL in Foxfire 42.0 Mozilla Foxfire with AOL toolbar aol 2.2. When I copy and paste from a MSword document I also get the file location. I've pasted an example below. How do I get rid of the first line?

Version:1.0 StartHTML:0000000105 EndHTML:0000001873 StartFragment:0000001664 EndFragment:0000001837 This is a test message to demo the Foxfire copy problem from an MSword document.

Đã được hỏi bởi walthuber 4 năm trước

Trả lời lần cuối bởi FredMcD 4 năm trước