Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Firefox 95.0.2 crashes at start in safe-mode

Firefox 95.0.2 always crashes at start, even in safe-mode. This has occured after the update to MacOS Monterey 12.1. What can I do? I will be happy for any help!

Được hỏi bởi forum13 1 năm trước

Được trả lời bởi forum13 1 năm trước