Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

calling firefox --private-window URL not working from cmdline

when i call firefox from cmdline, e.g. firefox --private-window mozilla.org firefox opens the URL in a new tab when i call firefox --private-window firefox opens a… (xem thêm)

when i call firefox from cmdline, e.g.

  firefox --private-window mozilla.org 

firefox opens the URL in a new tab

when i call

  firefox --private-window

firefox opens a new firefox with an empty tab

Đã được hỏi bởi karl 1 tuần trước

Trả lời lần cuối bởi karl 3 ngày trước