Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Memmory

When watching broadcasts on twitch.tv, the consumption of RAM starts to grow very much, and after an hour of viewing it reaches 2 gb … (xem thêm)

When watching broadcasts on twitch.tv, the consumption of RAM starts to grow very much, and after an hour of viewing it reaches 2 gb

Đã được hỏi bởi User256 2 năm trước

Đã được trả lời bởi FFus3r 2 năm trước