Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã khóa
  • Đã lưu trữ

trusteer rapport icon lost in firefox 41

Firefox automatically upgraded itself to version 41 and now the Trusteer Rapport Endpoint Protection icon is no longer shown to the right of the address bar. It is still… (xem thêm)

Firefox automatically upgraded itself to version 41 and now the Trusteer Rapport Endpoint Protection icon is no longer shown to the right of the address bar. It is still there and working in Internet Explorer. The same situation is happening on 2 PCs, both Windows 7 64 bit.

Surely Trusteer Rapport is a widely used feature - one would have thought a new release of Firefox would have been tested to work with it.

Đã được hỏi bởi nickacopp 4 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 4 năm trước