Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Updating FF, why did I receive an XULRunner Platform Version '75.0' Error?

While updating FF on my Windows 10 laptop, I received an error from XULRunner. Platform version '75.0' is not compatible with minVersion > = 74.0.1, maxVersion < = … (xem thêm)

While updating FF on my Windows 10 laptop, I received an error from XULRunner. Platform version '75.0' is not compatible with minVersion > = 74.0.1, maxVersion < = 74.0.1. Now FF will not open. Help?

Đã được hỏi bởi brucef1 1 năm trước

Đã được trả lời bởi philipp 1 năm trước