Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Full screen mode not working

For past few days browser fails to go into full screen mode properly. Tabs and url input section remain in sight. Screen mode is toggled with F11 or via menu bar, zoom. P… (xem thêm)

For past few days browser fails to go into full screen mode properly. Tabs and url input section remain in sight. Screen mode is toggled with F11 or via menu bar, zoom. Previously it was working?

Đã được hỏi bởi ab2qik 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước