Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Display broken after update to 77.0.1

After update, most sites display a page of �G��?��Np?�Y�fe!�f��C�?ؔyW��J� Tried safe mode, cleared cache Windows 7 Pro 64 bit Thanks

Đã được hỏi bởi benchimney 1 năm trước

Đã được trả lời bởi Shashank Shekhar 1 năm trước