Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

need to weed downloads

Awesome Partner takes thousands of bird pics. I store then on Google drive. How can I delete them from Downloads? Is there a bulk delete command? I'm using Firefox on… (xem thêm)

Awesome Partner takes thousands of bird pics. I store then on Google drive. How can I delete them from Downloads? Is there a bulk delete command? I'm using Firefox on a Linux computer.

thx.

Đã được hỏi bởi tripichick 1 năm trước

Đã được trả lời bởi jscher2000 - Support Volunteer 1 năm trước