Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Image Size starting with Firefox 103

The first image is with Fx 103 https://i.imgur.com/r9L3MtM.jpg This next one is with Fx 102 https://i.imgur.com/N8p1gis.jpg Others having resolutions other than 1920 x … (xem thêm)

The first image is with Fx 103 https://i.imgur.com/r9L3MtM.jpg

This next one is with Fx 102 https://i.imgur.com/N8p1gis.jpg

Others having resolutions other than 1920 x 1080 are having the same problem. Any help would be appreciated

Được hỏi bởi Josey 1 năm trước

Được trả lời bởi AliceWyman 1 năm trước

  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

How to use system GTK3 theme in Firefox 102 ESR?

Setting `widget.non-native-theme.enabled` to false no longer works; I still get Firefox's default styling for controls and widgets. I use a custom GTK3 theme in my envir… (xem thêm)

Setting `widget.non-native-theme.enabled` to false no longer works; I still get Firefox's default styling for controls and widgets.

I use a custom GTK3 theme in my environment that I want to apply to Firefox. The above setting works in 91 ESR, and broke with the upgrade to 102 ESR.

A custom user chrome stylesheet would be too painful.

Note: You can revert page styling to defaults in View -> Page Style -> No Style.

102.1.0esr, Debian testing, Xfce 4.16

Được hỏi bởi - 1 năm trước

Được trả lời bởi cor-el 1 năm trước