Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

install an add-on it says "only with Firefox - get Firefox Now"

When I try to install an add-on it says "only with Firefox - get Firefox Now" and I am doing this from Firefox which I updated to the latest version before trying to inst… (xem thêm)

When I try to install an add-on it says "only with Firefox - get Firefox Now" and I am doing this from Firefox which I updated to the latest version before trying to install the add-on

Đã được hỏi bởi Dave-Fr 1 năm trước

Đã được trả lời bởi Dave-Fr 1 năm trước