Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

This page keeps refreshing itself

This page keeps refreshing itself. Clicking the Refresh X stops it: https://www.healthline.com/nutrition/decaf-coffee-good-or-bad . . . since I just updated to 78.0.1 (6… (xem thêm)

This page keeps refreshing itself. Clicking the Refresh X stops it:

https://www.healthline.com/nutrition/decaf-coffee-good-or-bad

. . . since I just updated to 78.0.1 (64-bit) . . . ? It looks like a bug to me.

Đã được hỏi bởi sludge7051-x 1 năm trước

Đã được trả lời bởi sludge7051-x 1 năm trước