Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Tabs not showing

My tab bar shows no tab whatsover, I tried pressing cntrl t or opening a link and nothing happens. Happens after updating to 66.0

Đã được hỏi bởi agomesp 1 năm trước

Đã được trả lời bởi the-edmeister 1 năm trước