Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

getting old versions

Where can I get Firefox 52.9.0? There was a list of old versions here but now I can't find it. I found https://download2.portableapps.com/portableapps/FirefoxPortableLeg… (xem thêm)

Where can I get Firefox 52.9.0? There was a list of old versions here but now I can't find it. I found https://download2.portableapps.com/portableapps/FirefoxPortableLegacy52/FirefoxPortableLegacy52_52.9.0_English.paf.exe I really did not want the portable version but avast considers it a threat so it may not be genuine.

Được hỏi bởi robey 1 năm trước

Được trả lời bởi James 1 năm trước