Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

"If you are connected but behind a firewall, check that Firefox has permission to access the Web."

I get the above instruction when I can't access a website--but I don't know exactly what I'm supposed to to. My firewall is the one installed with win10.

Được hỏi bởi Odin3 1 năm trước

Được trả lời bởi cor-el 1 năm trước