Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

profile folder

How to delete key3.db in https://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Files ?? I don't know how to delete files pls answer...I want to delete master password.… (xem thêm)

How to delete key3.db in https://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Files ?? I don't know how to delete files pls answer...I want to delete master password...

Được hỏi bởi akamandro12345 1 năm trước

Lần cuối trả lời bởi FredMcD 1 năm trước