Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Connecting my bank site I got message SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT

I use Firefox 63.0 (64 bits). Since 23 oct 2018 I got message "SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT" when connecting to my bank site LCL. I don't have this issue with Microsoft ed… (xem thêm)

I use Firefox 63.0 (64 bits). Since 23 oct 2018 I got message "SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT" when connecting to my bank site LCL. I don't have this issue with Microsoft edge navigator. If I deselect OCS option in Firfox parameter the issue disappear but come back when I select again the OCS option. How this issue can be solve definitively with keeping OCS option ? Is the connection as well secure without this option ?

Đã được hỏi bởi Daniel-Paul 2 năm trước

Đã được trả lời bởi FredMcD 2 năm trước