Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Spellchecking stopped working. What could be wrong?

Spellchecking stopped working as it did before. Only have EN in the list despite Swedish installed. Bug?

FF 62.0 Ubuntu 18.04

Đã được hỏi bởi Pål Bergström 3 năm trước

Đã được trả lời bởi Pål Bergström 3 năm trước