Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

Need to sign in to firefox, but the Sign in button is doing nothing (about:preferences?entrypoint=menupanel#sync)

On about:preferences?entrypoint=menupanel#sync , The button is not functioning and I can't find any other way to sign in to firefox???

Asked by wadoods 1 năm trước

Last reply by FredMcD 1 năm trước