Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Mute Button

How can i move the sound/mute button right after to the site logo? It's not very convenient to have it next to Close tab button. Also it would be nicer.

Đã được hỏi bởi kosakian 11 tháng trước

Đã được trả lời bởi cor-el 11 tháng trước