Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

images chaos in url string 29.0.1

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

On some sites and some pages - question pages of this forum for example - I have a chaos of icons in url string - black and white icons that obscure sting, and search field after.

Giải pháp được chọn

hello callad, other users have reported that this error might be caused by third-party extensions like RSS Icon 1.0.6, which apparently is no longer maintained...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello callad, other users have reported that this error might be caused by third-party extensions like RSS Icon 1.0.6, which apparently is no longer maintained...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems