Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am having a problem when i open a new tab with multiple images. If there is more than five or six images they won't all open.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi finitarry

more options

I open emails with multiple images. The new version is having a problem opening a tab with more than maybe 6 or 7 images. Older versions sometimes had the same problem but the unopened images appeared on the page as a small blank box that you could try to reload. Not anymore. Now you have to reload the whole tab. Sometimes this works other times it doesn't.

Giải pháp được chọn

You seem to be using a beta version. Maybe go back to a regular release and wait for V. 30 to become a regular release, and maybe whatever bug it is will be fixed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You seem to be using a beta version. Maybe go back to a regular release and wait for V. 30 to become a regular release, and maybe whatever bug it is will be fixed.