Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In Firefox 29.0, how can I pin the bookmarks so they are all displayed on the left hand side (all the time)?

  • 5 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 237 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Before the Firefox 29.0 upgrade, I had my bookmark list constantly displayed on the left-hand side of the Firefox screen. How can I get that in version29.0?

Right now I have to click on the bookmark button and then on Bookmark menu to get to see my bookmarks. I want them permanently "pinned" to the left-hand side of the screen. Just moving the bookmark button is not enough.

Giải pháp được chọn

hello susan, with the keyboard-shortcut Ctrl+B you can turn on the bookmarks sidebar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 9

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

hello susan, with the keyboard-shortcut Ctrl+B you can turn on the bookmarks sidebar.

more options

Thank you so much. Control-B did indeed pin the bookmarks to the left-hand side. What a relief.

more options
  • You can toggle the Bookmarks sidebar off/on via "View > Sidebar > Bookmarks" or "Ctrl+B" (Command+B on Mac)
  • You can toggle the History sidebar off/on via "View > Sidebar > History" or "Ctrl+H" (Command+H on Mac)
more options

Thanks from me to. It is a feature I use a lot. I lost it now it is found -Good Assist

more options

You can find the "View Bookmarks Sidebar" in the drop-down list of the "Show your bookmarks" button that is the dropmarker part of the star on the Navigation Toolbar to bookmark the current page. There is also a "Show Sidebars" icon in the Customize palette that you can drag on a toolbar or the "3-bar" Firefox menu to have access to the same items that you see in "View > Sidebars" (tap the Alt key or press F10 to show the Menu bar).