Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't uninstall Firefox on Windows 7

  • 4 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 9913 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I haven't been able to UNINSTALL Firefox from Windows 7. I have checked to make sure the program is not running. When I click on the program in the Add/Remove programs, it does nothing. I can uninstall other programs, but the Firefox entry just sits there. What now?

Giải pháp được chọn

Is there a problem you are trying to solve by uninstalling Firefox?

If you would like we can help you solve this problem rather than just removing Firefox.

I'd first suggest you go to www.getfirefox.com, and download and install a fresh updated copy of Firefox, as the one you have is quite old and buggy. After doing that, please let me know what problems you are having in Firefox and we can resolve them :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Is there a problem you are trying to solve by uninstalling Firefox?

If you would like we can help you solve this problem rather than just removing Firefox.

I'd first suggest you go to www.getfirefox.com, and download and install a fresh updated copy of Firefox, as the one you have is quite old and buggy. After doing that, please let me know what problems you are having in Firefox and we can resolve them :)

more options
more options

I downloaded firefox but it says is for windows xp, i have windows 7 i don't care if it is for windows 7 32. When I try to search in google there is a note that says that is not a safe site and don't open it.

more options

If you downloaded Firefox from mozilla.org, it works on XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8

Please start a new thread for your problem.