Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I track an employee's history in private browsing?

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 528 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

My employee has started using private browsing to do unrelated work searches during the day, How do I find out what she is doing online if she is using private browsing? I need to be able to monitor internet usage.

My employee has started using private browsing to do unrelated work searches during the day, How do I find out what she is doing online if she is using private browsing? I need to be able to monitor internet usage.

Giải pháp được chọn

You can use your network hardware, Firewall's, Routers, modems, etc. to track internet usage. If it isn't currently set up consult the manual or call an IT professional to set up internet tracking.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The whole purpose of private browsing is to keep the browsing history in that session private. As soon as private browsing is exited, that private browsing session is deleted.

So, no, there isn't a way to track private browsing history.

You can try the following add-on to disable private browsing but your employee can still use Private Browsing mode if they enter Firefox in Safe Mode and disable the extension

Since version 1.4 clearing the browsing history is also disabled

Được chỉnh sửa bởi Moses vào

more options

Giải pháp được chọn

You can use your network hardware, Firewall's, Routers, modems, etc. to track internet usage. If it isn't currently set up consult the manual or call an IT professional to set up internet tracking.