Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox is running super slow how do I fix?

  • 2 trả lời
  • 30 gặp vấn đề này
  • 41470 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have tried resetting Firefox & closing down other apps but my Firefox is running really slow since updating it to latest version yesterday. Solution?

Giải pháp được chọn

Try to disable IPv6 (check for other possible causes as well).

You can also try to reset (power off/on) the router.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you already see this article?

Also:

more options

Giải pháp được chọn

Try to disable IPv6 (check for other possible causes as well).

You can also try to reset (power off/on) the router.