Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm still running 10.4.11 and can't go any higher because on a G5 with power pc. How do I update firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I have an old G5 running firefox 3.6.28 and apparently can't upgrade to a newer version, but get messages that I'm out of date and security risk. Is there anything I can do or will I just not be supported anymore?

Giải pháp được chọn

You can use a community developed version of Firefox, TenFourFox, http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/. Please note this is not developed or supported by Mozilla so you may experience issues.

Also, you should begin preparing to buy a new computer, as your operating system is horribly insecure.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can use a community developed version of Firefox, TenFourFox, http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/. Please note this is not developed or supported by Mozilla so you may experience issues.

Also, you should begin preparing to buy a new computer, as your operating system is horribly insecure.