Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want a list of Firefox versions

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 20951 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am looking for a list of Firefox versions, with version numbers, date of issue and brief details. I am using Windows.

Giải pháp được chọn

I am not sure there is any such listing. There are however lists of the release dates and there are release notes for each release. Possibly the simplest method of getting the sort of colated brief listing you require is to look at Wikipedia

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Here's the index of the release notes. The release dates and notable changes are on the individual release notes pages.

more options

Giải pháp được chọn

I am not sure there is any such listing. There are however lists of the release dates and there are release notes for each release. Possibly the simplest method of getting the sort of colated brief listing you require is to look at Wikipedia

more options

This article has a brief description of new features for each version that was released.
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Mozilla_Firefox

more options

I don't know if this is what you want; Old Versions Of Firefox