Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

chrome://quick_start/content/index.html how delete it from Mozilla?

  • 1 trả lời
  • 360 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi finitarry

more options

chrome://quick_start/content/index.html

 how delete it from Mozilla? 

I have this in Mozilla every time when I press pluss it start from this My antiviruse checl the computer everything is fine I check Mozilla instilinger it standing as start with clean page nothing in instileger

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you mean that this is acting like a home page? You can change that from Options > General.