Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

FYI, uninstalling FF because of your intolerance for free speech. Mine and ALL clients. Assholes.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

You purport to be “tolerant”, but in actuality you are only tolerant of your own beliefs. Assholes like you should go to Uganda for an education on tolerance.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, since i don't see any request for support in your question, i'm going to close the thread - also refer to our Mozilla Support rules and guidelines.

please take any concerns you might have on the subject to the governance mailing list located at https://lists.mozilla.org/listinfo/governance instead.