Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Auto Complete Not Working SOLVED

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 20827 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zardiw1

more options

In the URL/Location bar go to: about:config

Double click on Browser.urlbar.default.behavior

Enter a value of 33

Close and restart the browser.

Voila!!!!!!!!

z

Google/Bing Tags: Firefox Location Bar AutoComplete auto complete not working, Cometbird, Firefox based browsers, Address Bar, URL Bar

Giải pháp được chọn

And it took me a LONG time to figure this out.......the solution is NOT intuitive by any means.......and setting auto complete to true does NOT work in config.......at least it doesn't work unless you put the default behaviour to 33 as posted above.........

z

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

And it took me a LONG time to figure this out.......the solution is NOT intuitive by any means.......and setting auto complete to true does NOT work in config.......at least it doesn't work unless you put the default behaviour to 33 as posted above.........

z