Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am not able to view "Selenium IDE(Version Downloaded 1.21 Firefox v.28)" in my tools menu even though i see in Add-Ons.

  • 1 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 133 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi alex_mayorga

more options

I installed the latest Firefox available in Online and tried to install "Selenium IDE" to learn for testing purpose.All the installation was successfull (Also Selenium IDe addon was was available in Addon Manager) but it was not available in Tools Menu in the Menu Bar. Please give me a suggestion to install Selenium Ide.I tried reinstalling it also i tried deleting files in "show directory" of Application Basics in Troubleshooting Information.

Firefox Version - 28 Selenium IDE version - 1.21

Thanks , Aravind

I installed the latest Firefox available in Online and tried to install "Selenium IDE" to learn for testing purpose.All the installation was successfull (Also Selenium IDe addon was was available in Addon Manager) but it was not available in Tools Menu in the Menu Bar. Please give me a suggestion to install Selenium Ide.I tried reinstalling it also i tried deleting files in "show directory" of Application Basics in Troubleshooting Information. Firefox Version - 28 Selenium IDE version - 1.21 Thanks , Aravind

Giải pháp được chọn

Selenium IDE 1.21 is very dated, please try installing 2.5.0 from http://docs.seleniumhq.org/download/

Let us know if that solves your issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Selenium IDE 1.21 is very dated, please try installing 2.5.0 from http://docs.seleniumhq.org/download/

Let us know if that solves your issue.