Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why does my firefox go of after about 45 mins

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

ilike fire fox but it crashes after 45 mins and goes back to my desk top page

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A Submitted Crash Reports list will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Report IDs that start with bp- and paste them into your response here.

SubmittedCrashReports-Win7

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.