Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want jdrey71@gmail.com NOT jimdrey@gmail.com. How?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

My computer crashed. Windows 7 was totally reinstalled with NO backup. I re-registered with Google, but used jimdrey@gmail.com instead of jdrey71@gmail.com which is the preferred gmail address.

How do I make/or change to jdrey71@gmail.com through mozilla??

Thanks for the help!

Jim Drey

My computer crashed. Windows 7 was totally reinstalled with NO backup. I re-registered with Google, but used jimdrey@gmail.com instead of jdrey71@gmail.com which is the preferred gmail address. How do I make/or change to jdrey71@gmail.com through mozilla?? Thanks for the help! Jim Drey

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See GMail support for help with that. Mozilla has nothing to do with GMail user / account names.