Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox doesn't display address bar version 27.0.1

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am unable to see the url address of the website I'm in.

Some of the fixes I've seen say to enter "about:config" into the location bar when the address field not displaying is the problem. or maybe I don't know what the Fx location bar is. Isn't it the same thing as the address field?

Please advise. Using Fx 27.0.1 on Windows 8.1

I am unable to see the url address of the website I'm in. Some of the fixes I've seen say to enter "about:config" into the location bar when the address field not displaying is the problem. or maybe I don't know what the Fx location bar is. Isn't it the same thing as the address field? Please advise. Using Fx 27.0.1 on Windows 8.1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes, the Firefox location bar is the same as the address bar where you type the address of the internet website.

Is the location bar empty?

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.

If it works in Safe Mode and in normal mode with all extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) disabled then try to find which extension is causing it by enabling one extension at a time until the problem reappears.

Close and restart Firefox after each change via "Firefox > Exit" (Windows: Firefox/File > Exit; Mac: Firefox > Quit Firefox; Linux: Firefox/File > Quit)