Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there a color option available for the bookmark folders ?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

in all bookmarks view, can we allow color coding the folders?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You have to search Mozilla Add-ons site to see if you can find a theme with colors .

more options

Where would you like to see such a color coding?

Is that in the Bookmarks Manager (Library) or on the Bookmarks Toolbar or otherwise?

I don't think that you would be able to achieve this in the Library.