Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Repeatedly asked what program to oper PDF, Word, Wav, etc. despite defaults being set in tools, box checked

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gingerbread Man

more options

Despite setting defaults for PDF, Word Docs, Wav files and box being checked. I am asked EVERY time; "what program would you like Firefox to use."

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you post an example link that is publicly accessible?

Sites can cause the download prompt to appear regardless of your settings, using one of two methods:

  • Identifying the file as a generic MIME type using the Content-Type: application/octet-stream header.
  • Sending the Content-Disposition: attachment header.

You can check if that's the case by examining the response headers for the file request in question, using the Web Console (Ctrl+Shift+K).