Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I type google.com in my search bar, it doesn't come. I have to write google.com/en.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iamjayakumars

more options

Before, I could type anything in the address bar and it conduct a search in google, but now that doesn't happen. When I tried going to google's website by typing google.com, it didn't load. Then i typed google.com/en and it came.

Before, I could type anything in the address bar and it conduct a search in google, but now that doesn't happen. When I tried going to google's website by typing google.com, it didn't load. Then i typed google.com/en and it came.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Remove the conduct search completely