Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF can't play embedded videos: Error #2035

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 108 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dkolars

more options

Find that some (not all?) embedded videos generate the error code and do not play. Here's an example:

blog.lolwall.co/content/dolphin-comes-nowhere-asks-diver-help/2014/01/10

However, this plays in Slimboat and Chrome.

Giải pháp được chọn

Do you get the same error on the YouTube site?

I see that you have the YouTube HTML5 Player extension.

Is this with using the Adobe Flash Player or the YouTube HTML5 media player?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do you get the same error on the YouTube site?

I see that you have the YouTube HTML5 Player extension.

Is this with using the Adobe Flash Player or the YouTube HTML5 media player?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.
more options

Plays fine on You Tube... Plays in safe mode... so, looked at likely add-on culprits... I disabled the "HTTPS-Everywhere 3.4.5" add-on... problem solved... Thanks!!