Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to clear cookies in firefox?

 • 2 trả lời
 • 259 gặp vấn đề này
 • 23960 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

how to clear cookies in forefox

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

See : http://mzl.la/Mbeo3e you must get your answer :)

more options

Note that your System Details List shows multiple Flash plugins.

 1. Shockwave Flash 12.0 r0
 2. Shockwave Flash 11.9 r900

You can find the installation path of all plugins on the about:plugins page.

You can check the Flash player installation folder for multiple Flash player plugins and remove all (older) version(s) of the plugin (NPSWF32) and (re)install the latest Flash player.

 • (32 bit Windows) C:\Windows\System32\Macromed\Flash\
 • (64 bit Windows) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\

You can inspect and manage the cookies for the domain in the currently selected tab via these steps:

 • Click the "Site Identity Button" (globe/padlock) on the location bar
 • Click "More Information" to open "Tools > Page Info" with the Security tab selected
 • Click "View Cookies" to view the cookies for the domain in the currently selected tab