Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to un install snap do program?

 • 1 trả lời
 • 3 gặp vấn đề này
 • 160 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Chandan_Baba

more options

Computer crashes, pop up program.

Giải pháp được chọn

In order to fix the snap.do issue

 • First boot up your pc.
 • Go to control panel (from start menu)>select programs> snap.do> uninstall option.Then click uninstall > minimize all windows except the one that appears after you choose to uninstall.
 • At this point simply click somewhere neutral inside the apparent stuck window a few times. Do not select cancel or attempt to X out of this window.
 • Click outside and back inside this window if you have to until you get a non-looking windows pop up that asks you to proceed.
 • Then simply proceed with the uninstall using the non-windows looking option to do so.

This tutorial might helpful for you to get rid of snap do program : http://www.wikihow.com/Get-Rid-of-Snap-Do
http://www.2-spyware.com/remove-snap-do.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

In order to fix the snap.do issue

 • First boot up your pc.
 • Go to control panel (from start menu)>select programs> snap.do> uninstall option.Then click uninstall > minimize all windows except the one that appears after you choose to uninstall.
 • At this point simply click somewhere neutral inside the apparent stuck window a few times. Do not select cancel or attempt to X out of this window.
 • Click outside and back inside this window if you have to until you get a non-looking windows pop up that asks you to proceed.
 • Then simply proceed with the uninstall using the non-windows looking option to do so.

This tutorial might helpful for you to get rid of snap do program : http://www.wikihow.com/Get-Rid-of-Snap-Do
http://www.2-spyware.com/remove-snap-do.html