Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can i get help about Aurora?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

When I running Aurora in Metro-style, it shows Logo and then escapes to the Start Screen in Windows 8.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure you are running the most current version. Aurora is not a traditionally supported version as it is on a different release cycle. However, I would encourage filing a bug about this in https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi?product=Firefox%20for%...