Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am unable to load IMAP messages from Gmail despite trying every listed possible solution including re-install, Using Windows 8.1; can you please advise?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gnittala

more options

I am using Firefox 25 on a new laptop.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello,

Can you please confirm if you are using this on Firefox or on Thunderbird? You mentioned IMAP messages from GMail, so trying to understand if you are using the webmail access or if you are using a mail client on Windows 8.1 to get the emails (Thuderbird). And also, is this the first time you are configuring gmail on Windows 8.1?

Thank you