Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Testing "touch friendly" version of firefox - is flash supported? Can see Flash in desktop mode but not in Metro mode.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 190 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

In Metro mode it keeps asking to install Flash player.

Giải pháp được chọn

hello daniellung, no the firefox for windows touch version doesn't support content that uses plugins to display currently. see bug 738600 for reference.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello daniellung, no the firefox for windows touch version doesn't support content that uses plugins to display currently. see bug 738600 for reference.