Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spellcheck won't add to dictionary

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I right-click an underlined word in the spell checker and chose the option Add To Dictionary it doesn't. Everything appears normal, I get no error messages. However, the next time I use that word the spell checker will again tell me it is misspelled. Help please. This is very frustrating.

Bob

When I right-click an underlined word in the spell checker and chose the option Add To Dictionary it doesn't. Everything appears normal, I get no error messages. However, the next time I use that word the spell checker will again tell me it is misspelled. Help please. This is very frustrating. Bob

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.

You can try to delete the persdict.dat file in the Firefox profile folder.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)