Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot download ADOBE Flash. The error message is FAILED from Firefox. The other error message is "CANNOT CONFIGURE APPLICATION." Any suggestions?

  • 6 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JWStewart

more options

ADOBE 12.exe downloaded. FLASH will download but won't install. The error message is "CANNOT CONFIGURE APPLICATION."

Giải pháp được chọn

hello, please try it with adobe's offline installers which are available at https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html (for firefox choose the "Plugin-based browsers" package).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Exact error message indicates; "UNABLE to LOAD APPLICATION CONFIGURATION."

more options

Are you closing Firefox before trying to run the Adobe installer?

more options

I am closing the browser. The same message appears using IE as well.

more options

Giải pháp được chọn

hello, please try it with adobe's offline installers which are available at https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html (for firefox choose the "Plugin-based browsers" package).

more options

You can try to run the Flash installer as Administrator.

Latest Flash player versions here:

more options

I downloaded the versions you guys suggested off-line and all seems normal, if that is possible on the internet. I did notice the PLUG-IN was missing during the time I was trying to remedy the problem and now the PLUG-in is visible and activated to load on start up of the browser.

I really appreciate you guys sharing the information and taking time out to respond.

Have a nice weekend. Best Regards, Jim Stewart Pensacola, Fla.