Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is the go button on Aurora

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 256 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Where is the GO button on Firefox or Aurora. I always used the enter on the keyboard, or am I missing something.

Giải pháp được chọn

Are you by chance using a complete Theme? as it may not be fully compatible if still enabled.

The Go button should be there when you type something in the Location (address) bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Are you running Firefox in desktop mode or in metro mode?

I don't know how Firefox in metro mode works, but in desktop mode you should still have the combined Refresh/Stop/Go button on the location bar.

You can check for problems caused by a corrupted localstore.rdf file.

more options

Desktop mode, but what I really ment is like in the Explorer you have a arrow in the upper right hand after u input something in the address bar, click the arrow instead of the enter button on the keyboard, or like Seamonkey has a GO button in the customization. I dont have that choice in the Aurora customization, to drag & put it into the toolbar. Thanks for response.

more options

Giải pháp được chọn

Are you by chance using a complete Theme? as it may not be fully compatible if still enabled.

The Go button should be there when you type something in the Location (address) bar.

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

Don't you have this combined Refresh/Stop/Go button at the right end of the location bar?

Can you attach a screenshot?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot.