Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I try to attach a photo to an e-mail using hotmail, it sometimes crashes firefox. My version is Aurora 28.0a2

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

While using Hotmail in Aurora ver.28.0a2, and trying to attach a photo to an email, as an attachment, it will often freeze up Hotmail which subsequently crashes. It does not occur all the time and if I reopen the browser and Hotmail, it usually will send the e-mail with the attachments.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is possible that anti-virus software is interfering by scanning the files that are uploaded.

Try to disable the real-time (live) scanning of files in your anti-virus software temporarily to see if that helps.